ஆகஸ்ட் 13 புனிதர் போன்டியன் St. Pontian


18ம் திருத்தந்தை: (18th Pope)

பிறப்பு: கி.பி. 200 சர்டீனியா, ரோமப் பேரரசு (Sardinia, Roman Empire)

இறப்பு: அக்டோபர் 235 சர்டீனியா, ரோமப் பேரரசு (Sardinia, Roman Empire)

நினைவுத் திருவிழா: ஆகஸ்ட் 13

திருத்தந்தை போன்டியன் (Pope Pontian) ரோம் நகர (Bishop of Rome) ஆயராகவும், திருத்தந்தையாகவும் கி.பி. 230ம் ஆண்டு முதல், கி.பி. 235ம் ஆண்டு வரை ஆட்சி செய்தவர் ஆவார். அவருக்கு முன் பதவியிலிருந்தவர், திருத்தந்தை “முதலாம் அர்பன்” (Pope Urban I) ஆவார். திருத்தந்தை போன்டியன், கத்தோலிக்க திருச்சபையின் 18ம் திருத்தந்தை ஆவார்.

வரலாறு:

இவருக்கு முந்தைய திருத்தந்தையர்களை விடவும் இவரைப் பற்றி சிறிது அதிக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. "லிபேரிய பட்டியல்" (Liberian Catalogue) என்னும் ஏட்டை நான்காம் நூற்றாண்டில் தொகுத்த ஆசிரியருக்கு அந்தக் கூடுதல் தகவல்கள் புதிதாக அப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு திருத்தந்தைக் குறிப்பேட்டிலிருந்து கிடைத்தன.

“ரோம் நகர் ஹிப்போலிடஸ்” (Hippolytus of Rome) என்னும் புகழ்பெற்ற இறையிலார் போன்டியனுக்கு முந்தைய திருத்தந்தையர்கள் ஆட்சிக்காலத்தில் எதிர் – திருத்தந்தையாகச் (Antipope) செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தார். அவரும், போன்டியனும் வேறு திருச்சபைத் தலைவர்களும் திருச்சபைக்கு எதிராக இருந்த “மேக்ஸிமினஸ்” (Maximinus the Thracian) என்ற ரோமப் பேரரசனால் “சர்டீனியா” (Sardinia) தீவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டனர்.

எனவே, போன்டியன் கி.பி. 235ம் ஆண்டு, செப்டம்பர் மாதம், 25ம் நாள் (அல்லது 28ம் நாள்) தமது திருத்தந்தைப் பதவியைத் துறந்தார். ஹிப்போலிடஸ் (Hippolytus of Rome) என்ற எதிர் திருத்தந்தையால் திருச்சபையில் ஏற்பட்ட பிளவும் ஏறக்குறைய அதே சமயத்தில் முடிவுக்கு வந்தது. ஹிப்போலிடஸ் திருச்சபையோடு சமாதானம் செய்துகொண்டார்.

போன்டியன் எவ்வளவு காலம் நாடு கடத்தப்பட்டு வாழ்ந்தார் என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. "திருத்தந்தையர் நூல்" (Liber Pontificalis) என்னும் ஏட்டின்படி, போன்டியன் சர்டீனியாவில் உலோகச் சுரங்கங்களில் கட்டாய வேலை செய்ததாலும், கொடூரமாக நடத்தப்பட்டதாலும் இறந்தார். அவர் 'தாவொலாரா' என்னும் தீவில் இறந்ததாகவும் ஒரு மரபு உள்ளது.

உடல் அடக்கம்:

போன்டியனின் நினைவுத் திருவிழா நவம்பர் 19ஆக இருந்தது. பின்னர் போன்டியனுக்கும், ஹிப்போலிடஸுக்கும் ஒரே நாளில், ஆகஸ்ட் 13ம் நாள் விழாக் கொண்டாட தீர்மானிக்கப்பட்டது. அந்த நாளில்தான் அவருடைய உடலின் மீபொருள்கள் கலிஸ்டஸ் (Catacomb of Callixtus) சுரங்கக் கல்லறையில் வைக்கப்பட்டன.

போன்டியனின் மீபொருள்களைத் “திருத்தந்தை ஃபேபியன்” (Pope Fabian) (ஆட்சி: 236-250) என்பவர், ரோம் நகருக்குக் கொண்டு வந்து, கலிஸ்டஸ் (Catacomb of Callixtus) சுரங்கக் கல்லறையில் அடக்கம் செய்தார். அவரது கல்லறையில் வைக்கப்பட்ட கல்வெட்டு 1909ம் ஆண்டு, கண்டெடுக்கப்பட்டது. அதில் "PONTIANOS, EPISK" என்னும் சொற்கள் உள்ளன. அவற்றைத் தொடர்ந்து, "MARTUR" என்னும் சொல் வேறு ஒருவரால் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது தெரிகிறது. இதற்கு, "ஆயரும் மறைச்சாட்சியுமான போன்டியன்" என்பது பொருள்.