மே 28 : முதல் வாசகம்


நம் மூதாதையர் இரக்கமுள்ள மனிதர்கள்; தங்களது வழிமரபில் அவர்கள் நிலைத்திருக்கிறார்கள்.

சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 44: 1, 9-12

மேன்மை பொருந்திய மனிதரையும் நம் மூதாதையரையும் அவர்களது தலைமுறை வரிசைப்படி புகழ்வோம்.

நினைவுகூரப்படாத சிலரும் உண்டு; வாழ்ந்திராதவர்கள் போன்று அவர்கள் அழிந்தார்கள்; பிறவாதவர்கள்போல் ஆனார்கள். அவர்களுக்குப் பின் அவர்கள் பிள்ளைகளும் அவ்வாறே ஆனார்கள். ஆனால் அவர்களும் இரக்கமுள்ள மனிதர்களே. அவர்களுடைய நேர்மையான செயல்கள் மறக்கப்படுவதில்லை. தங்களது வழிமரபில் அவர்கள் நிலைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய உரிமைச் சொத்து அவர்களின் வழித்தோன்றல்களுக்கும் கிடைக்கும்.

அவர்களின் வழிமரபினர் உடன்படிக்கைகளின்படி நடக்கின்றனர்; அவர்கள் பொருட்டு அவர்களின் பிள்ளைகளும் அவ்வாறே நடப்பார்கள்.

ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு.